Bhagvat Gita, Chapter - 2Bhagvat Gita, Chapter - 2

Submitted / Updated On: Saturday, November 10, 2007 | Written By: Translation by Rajiv K. Saxena | Hits since Feb 1, 2014: 10996

Translation of some Sanskrit shlokas from 2th chapter (Sankhya yoga, Samkhya yoga) of Gita into metered Hindi verses.
Keywords: Gita, Geeta, Sankhya yoga, Samkhya, Hindi translation, Krishna, Arjuna, Mahabharata

   

[Chapter 2]